kangyokai

Yobushin Dojo

Some dojo members practice Hoki-ryu iaido. For additional information: Hoki-ryu Iaido

cut